Pravidelné akcie

ŠTUDENTSKÉ OMŠE A MODLITBY

Nedeľa o 20:30 Študentská omša, posledná nedeľná v Trenčíne (klubovňa Školského internátu ŠG – DM, Staničná 6, 5. posch.- oproti výťahom, č. 501). Začiatok nedeľných omší nadväzuje na autobusové a vlakové spoje z celého Slovenska.

Pondelok o 19:00
Gitarová mládežka (kostol Notre Dame, centrum TN, ul. 1.mája, oproti Gymnáziu Ľ.Štúra). Posledný pondelok v mesiaci po sv. omši býva adorácia.

Utorok o 11:30
sv.omša pre študentov, pedagógov a zamestnancov cez obednú prestávku v UPC na Sihoti (B 419)

Utorok o 19:00
Gitarová mládežka (kaplnka Dopravnej akadémie Zlatovce, 5. posch. internátu, A 535). Rôzny program podľa týždňa v mesiaci.

Streda o 19:00
Mládežka, vysokoškolské stretko, jedlo, témy, hostia, hry (UPC Sihoť, B419). Príprava od 18:30-18:55. Propagácia a prihlasovanie na výlety a viacdňové UPC akcie (aj mimo TN) prebieha naživo, v rámci oznamov na omšiach a na stretkách po nich.

Prvý piatok v mesiaci o 07:00
Tichá sv. omša s eucharistickým požehnaním., kaplnka na 5. poschodí internátu Dopravnej akadémie, A535

DUCHOVNÉ PORADENSTVO A SVIATOSŤ ZMIERENIA

Pol hodinu pred a po študentských omšiach v Kostole Notre Dame, na internátoch a v UPC TnUAD na Sihoti.

+

Streda 11:00 – 12:00
Fakulta Špeciálnej techniky, Záblatie, 1. poschodie (schodami pri jedálni), č. dv. 231, len v čase semestra

Streda 17:00 – 19:30
kancelária UPC na Sihoti, B 419

ŠTUDENTSKÉ VEČERY

Štvrtok 18:00
Babinec, UPC TnUAD, Sihoť, UPC B419

Štvrtok od 19:19
Chlapskí chlapi – chalanské stretko. Kaplnka na Dopravnej akadémií, 5 posch.

Športový večer UPC

Utorok 20:15 – 21:45 v Telocvični TnUAD na Sihoti.
Vstup cez rampu a dvor z ulice Gen.Goliana, za rohom A budovy univerzity (na Študentskej ulici doprava; je to budova vedľa Obchodnej akadémie), s poverenými koordinátormi (Milan P.).